Memorial Biographies

This section is devoted to those individuals whose names currently or have graced our scholarships.

Susan Emi (Tsuchiya) Matsumoto, 1954 – 1980

Tom Tomeo Ohno, 1927 – 2002

Reiko H. Ohno, 1931 – 2013

Tom Oye, 1918-2003, and Martha Oye, 1919-1994

Earl Kazumi Tanbara, 1906 – 1974

Ruth Tanbara, 1908 – 2008

Kimi (Taguchi) Hara, 1916 – 2007

Mrs. Kay Kushino and Dr. Norman Kushino

Annie Sakai Girard, 1923 – 1993

Tsuyano Sakai, 1903-1998

Phyllis Takekawa, 1924 – 2018

Thomas Tsuyoshi Takekawa, 1933 – 2020

John Akira “Dimpy” Takekawa, 1923 – 2021

Joyce Kay Takekawa, 1948 – 2000

Phyllis Miyeko (Ono) Kimitch, 1949 – 2000

Ethel Yaeko Umeda, 1916 – 1998

George Mitsuyoshi Yamane, 1924 – 1999

Shigeko Morikuni Kirihara, 1926 – 2010

Frank F. Yanari, 1913 – 2000

Harry Tsutomu Umeda, 1915 – 2012

Kiyoshi Kusunoki, 1927 – 2019